...นครพนมเมืองน่าอยู่...คติพจน์ ๙ ประการ...ปลอดภัยในชีวิต....เศรษฐกิจพอเพียง...อยู่เคียงธรรมชาติ...ออมเงินวันละบาท....บ้านสะอาดเรียงราย....อบายมุขลดละ....ธรรมะสุขหลาย....ทำบัญชีรับ-จ่าย....ออกกำลังกายทุกยาม....

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่๒ "นครพนมเมืองน่าอยู่"