Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

สำนักงานปล้ด

ส่วนการคลัง

เว็บหน่วยงานราชการ

jobs-lmi-200p

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มใช้ 23 พฤศจิกายน 2552
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterสถิติวันนี้253
mod_vvisit_counterสถิติวานนี้260
mod_vvisit_counterสถิติสัปดาห์นี้513
mod_vvisit_counterสถิติเดือนนี้3821
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด685700
ขอบคุณที่ท่านมาเยือน
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 03 ธันวาคม 2009 เวลา 23:29 น.

ค่าธรรมเนียม

ภาษีบำรุงท้องที่

ให้เจ้าของที่ดินเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้
(1) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กำหนด  ให้เสีย เงินเพิ่มร้อยละสิบของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่
      เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้น
      นั้น  ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่
(2) ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ละน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ
      สิบของภาษีบำรุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม  เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการที่ดินให้ถูกต้อง
      ก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน
(3) ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสำรวจ โดยทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ลดน้อยลง
     ให้เสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของภาษีบำรุงท้องที่ที่ประเมิน เพิ่มเติม
(4) ไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเวลาที่กำหนด  ให้เสียเงิน เพิ่มร้อยละยี่สิบสี่ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุง
     ท้องที่  เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน  ทั้งนี้  ไม่ให้นำเงินเพิ่มเติม (1) (2)  และ (3)  มาคำนวณเพื่อเสียเงินเพิ่มตาม (4) ด้วย

ภาษีโรงเรือน

ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน ฯ  กำหนดไว้เป็น  2  กรณี  คือ
     - เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ยื่นแบบพิมพ์แจ้งรายการทรัพย์สิน (แบบ  ภรด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ภายใน  เดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี
     - เมื่อผู้รับประเมินได้รับแจ้งรายการประเมิน  (แบบ ภรด.8) แล้ว  ต้องไปชำระค่าภาษีต่อพนักงานเก็บภาษี  ภายใน  30  วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ชำระภายในกำหนดดังกล่าว  ถือเป็น  ค่าภาษีค้างชำระ  ซึ่งต้องเสียเงินเพิ่ม  ดังนี้
     - ถ้าชำระไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาให้เพิ่ม  ร้อยละ  2.5  ของภาษีค้างชำระ
     - ถ้าเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน  ให้เพิ่มร้อยละ  5  ของค่าภาษีค้างชำระ
     - ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน  ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีค้างชำระ
     - ถ้าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือนให้เพิ่มร้อยละ  10  ของค่าภาษีที่ค้างชำระ
     การร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่และการร้องขอให้
ยกเว้นขอให้ปลดภาษีหรือขอลดค่ารายปี  (การอุทธรณ์ต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษี)
     เมื่อผู้รับประเมินได้รับทราบการแจ้งรายการประเมิน (ภรด.8)แล้ว  ปรากฏว่าผู้รับประเมินรายได้  ไม่พอใจการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ให้ไปติดต่อยังหน่วยงานจัดเก็บภาษี  เพื่อร้องขอให้มีการพิจารณาประเมินใหม่  แต่ทั้งนี้ผู้รับประเมินจะต้องยื่นคำร้องขออุทธรณ์  ดังกล่าวภายใน  15  วันนับแต่ไดัรับหนังสือแจ้งรายการประเมิน (ภรด.8)

ภาษีป้าย

การคำนวณภาษีป้าย  ตามอัตราภาษีป้าย
1.  ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน  คิดอัตรา   3  บาทต่อ  ห้าร้อย ตาราง
     เซนติเมตร
2.  ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ  คิดอัตรา  20
     บาทต่อ  ห้าร้อย  ตารางเซนติเมตร
3.  ป้ายดังต่อไปนี้  คิดอัตรา  40  บาทต่อ  ห้าร้อย  ตาราง
     เซนติเมตร
(ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย  ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่
(ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2010 เวลา 07:03 น.
 


ข่าวเปิดสอบงานราชการ

ข่าวงานราชการทั้งหมด

นายก อบต.โพนทอง

พันตรีผดุง  ทิพย์วงษ์

ปลัด อบต.โพนทอง

นางสาวนิศากร  ไกรสร

ตราสัญลักษณ์

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าอบต.โพนทองควรพัฒนาด้านใดบ้าง
 

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจในรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ ภาพรวมทั้งหมดของเว็บไซต์
 

จำนวนผู้กำลังเยี่ยมชม

เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

ปฏิทิน

Previous Month December Next Month
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

หนังสือพิมพ์

กระทรวง

ขณะนี้เวลา

Top 10 Best Product in Computers and Accessories 2017 Top 10 Best Product in Sports and Outdoors in 2017 Top 10 Best Products in Home and Decors For 2017 TOP 10 Best Product In CLOTHING AND SHOES For 2017